فرم استخدام

از نیاز های دانشجویان و مخاطین برای ورود به عرصه کار با آن مواجه می شوند داشتن سابقه کار یا جریه ای علمی است. دانشجویان بعد از کسب آموخته های تئوری نیاز به دوره های عملی دارند تا بتوانند حرفه ی خود را لمس کنند.

مجموعه طرح گندم با در نظر گرفتن نیاز دانش آموختگان این فرصت را پدید آورده است که فرصتی ویژه به کار آموزان بدهد.

فرم استخدام

 • مشخصات فردی

 • سوابق تحصیلی

 • دوره های آموزشی تخصصی

 • نام موسسهنام دورهمدت دورهتاریخ شرکتمدرک دریافتی 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق کاری

 • نام سازمانشغل مربوطه با توضیح وظایفاز تاریختا تاریخحقوق و مزایای دریافتیدلیل ترکشماره تماس 
  افزودن یک ردیف جدید
 • زبان

 • نام زبانخواندنمکالمهنوشتن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png.
 • معرف

 • نامنسبتنام خانوادگیشغلآدرسشماره تماس 
  افزودن یک ردیف جدید